Świadczenia NFZ

Świadczenia NFZ

Rehabilitacja lecznicza

Świadczenia gwarantowane w ramach rehabilitacji leczniczej są realizowane w warunkach: 

a) ambulatoryjnych, które obejmują:

 • lekarską ambulatoryjną opiekę rehabilitacyjną,
 • fizjoterapię ambulatoryjną.
 • domowych, które są udzielane pacjentom, którzy ze względu na brak możliwości samodzielnego poruszania się nie mogą dotrzeć do świadczeniodawców.

b) ośrodka lub oddziału dziennego, które obejmują:

 • rehabilitację ogólnoustrojową,
 • rehabilitację dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego,
 • rehabilitację osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy,
 • rehabilitację osób z dysfunkcją narządu wzroku,
 • rehabilitację kardiologiczną,
 • rehabilitację pulmonologiczną z wykorzystaniem metod subterraneoterapii.

c) stacjonarnych, które obejmują:

 • rehabilitację ogólnoustrojową,
 • rehabilitację neurologiczną,
 • rehabilitację pulmonologiczną,
 • rehabilitację kardiologiczną,
 • leczenie dzieci ze śpiączką.

W zakresie koniecznym do wykonania świadczeń gwarantowanych świadczeniodawca zapewnia pacjentowi nieodpłatnie:

 • badania diagnostyczne,
 • leki i wyroby medyczne.

Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej:

 • Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna:
  Do poradni rehabilitacyjnej w zakresie lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej, skierowanie wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Skierowanie do poradni rehabilitacyjnej nie jest tożsame ze skierowaniem na realizację cyklu zabiegów. W poradni rehabilitacyjnej w zakresie lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej, na podstawie jednego skierowania, dopuszcza się w przypadkach uzasadnionych medycznie, objęcie opieką pacjenta ze schorzeniami wymagającymi długotrwałej rehabilitacji, do czasu osiągnięcia poprawy w leczeniu danej jednostki chorobowej, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia leczenia.
 • Fizjoterapia ambulatoryjna
  Fizjoterapia ambulatoryjna odbywa się na podstawie zlecenia wydanego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. W cyklu terapeutycznym Fundusz finansuje do 10 dni zabiegowych, nie więcej jednak niż 5 zabiegów dziennie. W przypadkach medycznie uzasadnionych lekarz kierujący może wypisać skierowanie od razu na dwa cykle zabiegowe. Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne powinno być zarejestrowane w terminie 30 dni od dnia jego wystawienia. Świadczeniodawca udzielający świadczeń z zakresu fizjoterapii ambulatoryjnej ma obowiązek udzielania świadczeń również w warunkach domowych.
 • Fizjoterapia domowa
  Zabieg fizjoterapeutyczny realizowany w domu jest udzielany pacjentom z zaburzeniami funkcji motorycznych spowodowanymi:

  • ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stanami po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) – w okresie do 12 miesięcy od dnia powstania ogniskowego uszkodzenia mózgu;
  • ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego odpowiadającymi 5. stopniowi skali oceny stopnia niepełnosprawności, zwanej dalej „skalą opartą na skali Rankina”; warunku otrzymania 5. stopnia skali opartej na skali Rankina nie stosuje się do dzieci do ukończenia 18. roku życia;
  • uszkodzeniem rdzenia kręgowego – w okresie do 12 miesięcy od dnia powstania uszkodzenia rdzenia kręgowego;
  • chorobami przewlekle postępującymi, w szczególności: miopatiami, chorobą Parkinsona, zapaleniem wielomięśniowym, rdzeniowym zanikiem mięśni, guzami mózgu, procesami demielinizacyjnymi, kolagenozami, przewlekłymi zespołami pozapiramidowymi, reumatoidalnym zapaleniem stawów;
  • chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych oraz po zabiegach endoprotezoplastyki stawu – w okresie do 6 miesięcy od dnia wykonania operacji;
  • złamaniami, obrażeniami i amputacjami kończyn dolnych – w okresie do 6 miesięcy od dnia złamania, obrażenia lub amputacji;
  • osobom w stanie wegetatywnym lub apalicznym.

Czas trwania rehabilitacji realizowanej w warunkach domowych dla jednego pacjenta wynosi do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym oraz nie więcej niż 5 zabiegów dziennie.

Skierowanie na rehabilitację jest wystawiane przez:

 • lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • innego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego:
  • lekarza specjalistę w dziedzinie: rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej, reumatologii, neurologii, neurochirurgii lub neurochirurgii i neurotraumatologii, chirurgii lub chirurgii ogólnej, chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu;
  • lekarza ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie: rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, neurologii, neurochirurgii, chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii, lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie: rehabilitacji medycznej, balneologii i medycyny fizykalnej, reumatologii, neurologii, neurochirurgii, chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu;